Senni Iizey Hunkuna: Dadara-Kabara

chaowu

Senni Iizey Hunkuna: Dadara-Kabara

Dandanyogn baakisinaiye, kul jirbi.: "dadara-kabara" in Zarma dadara-kabara Zarma nom.1.2 ni dadar

Senni Iizey Hunkuna: Kemistaire

chaowu

Senni Iizey Hunkuna: Kemistaire

Dandanyogn baakisinaiye, kul jirbi.: "kemistaire" in Zarma kemistaire Zarma nom.2 sianse honay barr

Senni Iizey Hunkuna: Hydrogene

chaowu

Senni Iizey Hunkuna: Hydrogene

Dandanyogn baakisinaiye, kul jirbi.: "hydrogene" in Zarma hydrogene Zarma sci.0 Zarma Dis-Yonair

Senni Iizey Hunkuna: Electron

chaowu

Senni Iizey Hunkuna: Electron

Dandanyogn baakisinaiye, kul jirbi.: "electron" in Zarma electron Zarma sci.0 Zarma Dis-Yonaire

Senni Iizey Hunkuna: Atome

chaowu

Senni Iizey Hunkuna: Atome

Dandanyogn baakisinaiye, kul jirbi.: "atome" in Zarma atome Zarma sci.0 Zarma Dis-Yonaire Zarma

Senni Iizey Hunkuna: Helium

chaowu

Senni Iizey Hunkuna: Helium

Dandanyogn baakisinaiye, kul jirbi.: "helium" in Zarma helium Zarma sci.0 Zarma Dis-Yonaire Zar

Senni Iizey Hunkuna: Proton

chaowu

Senni Iizey Hunkuna: Proton

Dandanyogn baakisinaiye, kul jirbi.: "proton" in Zarma proton Zarma sci.0 Zarma Dis-Yonaire Zar

Senni Iizey Hunkuna: Neutron

chaowu

Senni Iizey Hunkuna: Neutron

Dandanyogn baakisinaiye, kul jirbi.: "neutron" in Zarma neutron Zarma sci.0 Zarma Dis-Yonaire Z

Senni Iizey Hunkuna: Kuraiyesambuyongnodo

chaowu

Senni Iizey Hunkuna: Kuraiyesambuyongnodo

Dandanyogn baakisinaiye, kul jirbi.: "kuraiyesambuyongnodo" in Zarma kuraiyesambuyongnodo Zarma nom